Jakie zasady bezpieczeństwa zachować przy wyburzeniach?

wyburzanie budynku

Prace przy wyburzeniach wykonywane są przez pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, którzy wykorzystują do tego celu specjalistyczny sprzęt. Jednak tym, co zawsze jest najważniejsze przy realizacji usług z tego zakresu, jest bezpieczeństwo. Rozbiórki i wyburzenia to szczególnie niebezpieczne prace budowlane, dlatego też podstawą wszelkich działań jest przestrzeganie najważniejszych zasad BHP.

Zagrożenia podczas prac wyburzeniowych a przepisy prawa

Istnieje wiele potencjalnych zagrożeń podczas prac wyburzeniowych, a zaliczamy do nich m.in. upadek z wysokości, uszkodzenia głowy i kończyn, podrażnienie błon śluzowych itp. Konieczne jest więc wdrożenie i przestrzeganie obowiązujących zasad BHP. Kwestie bezpieczeństwa z tego zakresu regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przepisy odnoszą się nie tylko do warunków przebiegu wyburzeń czy rozbiórek, ale również sposoby przygotowania miejsca pracy, przygotowania pracowników czy postępowania po zakończeniu pracy.

Bezpieczeństwo podczas wyburzenia: najważniejsze zasady

  • Prace wyburzeniowe muszą odbywać się zgodnie ze sporządzoną wcześniej dokumentacją projektową. Na miejscu powinny znajdować się też inne dokumenty, w tym m.in. dziennik robót.
  • Pracownicy muszą przejść odpowiedni instruktaż zawodowy, szkolenie BHP i przeciwpożarowe. Należy zapoznać ich z instrukcją obsługi używanych maszyn. Oprócz tego pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną lub roboczą.
  • Przed rozpoczęciem prac teren należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
  • Trzeba przygotować miejsce do składowania narzędzi, odpadów i sprzętu ochrony osobistej.
  • Konieczne jest odłączenie obiektu od wszystkich mediów, w tym sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej.
  • Nie należy wykonywać prac wyburzeniowych, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.
  • Po zakończeniu robót należy niezwłocznie uporządkować teren.

Wróć do bloga